کاهش ۴۷ درصدی بارندگی در استان بوشهر
کاهش ۴۷ درصدی بارندگی در استان بوشهر

ندای استان:مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر گفت: این استان در سال آبی اخیر (مهر ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۰) با کاهش ۴۷ درصدی بارندگی رو به رو بوده است.

به گزارش ندای استان، امید آزادی جو مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر گفت: در سال آبی اخیر شاهد کاهش شدید بارندگی نسبت به سال پیش از آن، بوده‌ایم و این مساله فشار زیادی به منابع آب سطحی و زیرزمینی استان وارد خواهد کرد.

او افزود: میانگین بارش استان بوشهر در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ معادل ۲۰۸ میلیمتر و در سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نیز ۳۷۹ میلیمتر ثبت شده است. این در حالی است که آمار میانگین بارندگی بلند مدت استان ۲۵۵ میلیمتر است.

مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده کاهش بارندگی سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به سال قبل آن (۱۳۹۹-۱۳۹۸) به میزان ۴۷ درصد و میانگین بلندمدت به میزان ۱۸ درصد است، که نشان می‌دهد استان بوشهر به دنبال ترسالی ۹۹-۱۳۹۸، یک سالِ فوق العاده خشک را پشت سر گذاشته است.

آزادی جو عنوان کرد: میانگین بارش در شمال استان ۲۵۹.۵ و در جنوب استان ۱۳۲.۴ میلیمتر ثبت شده که پراکندگی مناسبی در استان نداشته است.

او گفت: عمده بارش‌های سال آبی گذشته (۱۳۹۹-۱۴۰۰) در مناطق شمالی استان بوده است به طوری که ۹ ایستگاه، بارش بیش از ۳۰۰ میلیمتر را ثبت کرده‌اند، اما در مناطق جنوبی استان بیشتر ایستگاه‌ها آماری کمتر از ۲۰۰ میلیمتر داشته‌اند.

مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر بیان کرد: بیشترین میزان بارندگی به میزان ۳۹۳.۵ میلیمتر مربوط به ایستگاه جره بالا بوده و کمترین بارندگی در سال آبی گذشته مربوط به ایستگاه دیر با ۴۰.۵ میلیمتر بوده است.