حفظ ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در نایبند از تعرض
حفظ ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در نایبند از تعرض

ندای استان:با صدور حکمی، ۲۰ هزار مترمربع از اراضی ملی پارک ملی دریایی نایبند از تعرض مصون ماند.

به گزارش ندای استان،رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان گفت: با پیگیری‌های انجام شده، شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اراضی ملی در دادنامه نخستین خود؛ حکم بر بطلان دعوی شخصی که خواهان اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۲۰ هزار مترمربع در پارک ملی دریایی نایبند بود، صادر کرد.

سیروس کرمی افزود: در سال گذشته شخصی در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی و اعتراض نسبت به تشخیص ملی شدن یک قطعه زمین به مساحت ۲۰ هزارمترمربع واقع در پارک ملی دریایی نایبند به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان را مطرح کرد.

با تشکیل جلسه رسیدگی و دفاعیات طرفین پرونده و پس از تکمیل و ختم رسیدگی، با توجه به دفاعیات، مدارک و مستندات، قاضی در دادنامه نخستین حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نمود.

وی گفت: در نهایت با پیگیری انجام شده، ۲۰ هزار مترمربع از اراضی ملی پارک ملی دریایی نایبند از تعرض مصون ماند.