کرونا، خشونت علیه زنان را افزایش داده است
کرونا، خشونت علیه زنان را افزایش داده است

ندای استان:حاجیونی گفت: در دوران شیوع کرونا، مصادیق خشونت علیه زنان که نیاز به مداخله یا مشاوره داشته افزایش یافته است.

به گزارش ندای استان، علیرضا حاجیونی در نشست کانون وکلای بوشهر با معاون حقوقی قوه قضائیه که با موضوع حمایت از حقوق کودکان برگزار شده بود، ادامه داد: برای کاهش خشونت نیاز به قوانین بازندارنده تری می باشد، چرا که شرایط حمایت از خانم های خشونت دیده در مراکز ما راحت نیست و بعضا با تهدیداتی مستمر همراه است.

وی با بیان اینکه برای نگهداری کودکان فاقد سرپرست موثریا آنهایی که پدر و مادرشان صلاحیت نگهداری شان را ندارد با موانع قانوی مواجه ایم تصریح کرد: برخی اوقات از کودک آزاری یا کودک همسری در محیطی اطلاع داریم، ولی چون آن فرد طبق قوانین باید پیش خانواده اش بماند، امکان ورود موثر به ماجرا را نداریم که نیاز به بازنگری در قوانین می باشد.

وی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق کودکان افزود: اگر مجازاتی برای آزار کودکان از سوی پدر و مادر دیده نمی شود، حداقل راهکاری برای خانواده هایی که در قبال کودکان خود مسئولیت پذیر نیستند باید پیش بینی شود.