۲۱۶ ساخت و ساز غیرمجاز در گورکات تخریب شد
۲۱۶ ساخت و ساز غیرمجاز در گورکات تخریب شد

ندای استان:جمادی گفت: این قلع و قمع‌ها در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و در حریم جاده‌ها در منطقه گورکات بخش دلوار صورت پذیرفت.

علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر از قلع و قمع بیش از ۲۰۰ ساخت و ساز غیرمجاز در تنگستان بوشهر خبر داد و گفت: تعداد ۲۱۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مساحت ۸۵ هکتار و ارزش تقریبی بالغ بر۲۶۰ میلیارد تومان در منطقه گورکات بخش دلوار تنگستان قلع و قمع شد.

او عنوان کرد: این قلع و قمع‌ها در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و در حریم جاده‌ها در منطقه گورکات بخش دلوار تنگستان صورت پذیرفت.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در پی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در حریم راه‌ها و مناطق روستایی با دستور قضایی دادگاه عمومی بخش دلوار و پیگیری دستگاه‌های اجرایی راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و مدیریت جهاد کشاورزی این کار انجام شده است.