ندای استان:؛ساحل بوشهر همچون سال‌های گذشته در نخستین روز از نوروز میزبان خیل گسترده مسافران نوروزی بود.

https://media.mehrnews.com/d/2023/03/21/4/4471678.jpg?ts=1679417954032
https://media.mehrnews.com/d/2023/03/21/4/4471681.jpg?ts=1679417960171
https://media.mehrnews.com/d/2023/03/21/4/4471688.jpg?ts=1679417966425
https://media.mehrnews.com/d/2023/03/21/4/4471689.jpg?ts=1679417968292
https://media.mehrnews.com/d/2023/03/21/4/4471695.jpg?ts=1679417972396
https://media.mehrnews.com/d/2023/03/21/4/4471691.jpg?ts=1679417970429